• Film Resistors (3,609)
 • Result : 3609
  manufacturer
  • BournsBourns
  • KamayaKamaya
  • PanasonicPanasonic
  • TE Connectivity / HolsworthyTE Connectivity / Holsworthy
  • XiconXicon
  Images
  Part #
  Mfr.
  Description
  Datasheet
  Availability
  Pricing (Toman)
  Qty.
  Images
  Part #
  Mfr.
  Description
  Datasheet
  Availability
  Pricing (Toman)
  Qty.
  Mfr. Part #
  CR0402-JW-393GLF
  LinkTeach Part # 776-CR0402-JW-393GLF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  29
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0805-JW-821EPF
  LinkTeach Part # 776-CR0805-JW-821EPF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  11
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-1101ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-1101ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  147
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-JW-151ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-JW-151ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  232
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-3922ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-3922ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  145
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-2152ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-2152ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  190
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-2872ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-2872ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  171
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0805-FX-2492ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0805-FX-2492ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  141
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-5110ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-5110ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  174
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-6192ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-6192ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  171
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-4532ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-4532ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  156
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  ERJ-6ENF2001V
  LinkTeach Part # 776-ERJ-6ENF2001V
  Panasonic
  Thick Film Resistors - SMD
  142
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0805-JW-122ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0805-JW-122ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  125
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-7500ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-7500ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  163
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0805-JW-391ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0805-JW-391ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  194
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-1803ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-1803ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  176
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-JW-562ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-JW-562ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  243
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-3010ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-3010ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  155
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  ERJ-3EKF1022V
  LinkTeach Part # 776-ERJ-3EKF1022V
  Panasonic
  Thick Film Resistors - SMD
  279
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-5100ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-5100ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  170
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0805-JW-202ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0805-JW-202ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  145
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-1821ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-1821ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  182
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0603-FX-33R2ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0603-FX-33R2ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  161
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  ERJ-3GEYJ105V
  LinkTeach Part # 776-ERJ-3GEYJ105V
  Panasonic
  Thick Film Resistors - SMD
  392
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992
  Mfr. Part #
  CR0805-JW-333ELF
  LinkTeach Part # 776-CR0805-JW-333ELF
  Bourns
  Thick Film Resistors - SMD
  157
  Instock
  Price
  • 1 : 3,536
  • 10 : 3,264
  • 100 : 3,264
  • 250 : 2,992

  سبد خرید

  خروج

  ورود

  خروج

  ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایتمان استفاده می کنیم. با مرور این وب سایت، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.